✉ Contact
⚿ LOGIN 
Belgische e-shops
Uw zoekopdracht

Algemene verkoopvoorwaarden tussen
Belgische E-shops vzw
en leden

Preambule

DE Belgische E-shops vzw is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, gevestigd te 1190 Vorst, Rue des Anciens Etangs 40 (België), en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Vennootschappen onder nr. 0801.473.683. Wij exploiteren de website www.belgische-eshops-belges.be. Het doel is om de lokale Belgische handel te bevorderen. Om dit te doen, bieden wij drie categorieën diensten aan (de “Diensten”):

Door u te registreren op het Platform erkent u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u deze niet accepteert, kunt u niet profiteren van onze Diensten.
Afhankelijk van het abonnement waarop u zich abonneert, kunt u ervoor kiezen om slechts van een deel van de Diensten te profiteren die wij aanbieden. Bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn daarom mogelijk niet op u van toepassing.
Wij nodigen u uit om deze documenten te raadplegen voor meer informatie.

Artikel 1. Registratievoorwaarden

U moet zich registreren op het Platform om van onze Diensten te kunnen profiteren.

 1. Om u te registreren, moet u het registratieformulier invullen dat beschikbaar is op het platform. Wij behouden ons het recht voor om de verstrekte informatie geheel of gedeeltelijk te (laten) verifiëren.
 2. Door dit registratieformulier in te vullen en te verzenden, kunt u
  • garantie dat de verstrekte gegevens accuraat en foutloos zijn;
  • dat het niet waarschijnlijk is dat ze de consument zullen misleiden;
  • dat de genoemde online winkel zijn hoofdzetel in België heeft en niet afhankelijk is van enige internationale structuur;
  • dat u technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens (met name bankgegevens) van gebruikers van uw online winkel te garanderen; en
  • dat het in alle opzichten voldoet aan de Belgische wetgeving en dat u de rechten van derden niet schendt;
  • dat u volwassen bent;
  • dat u dit contract uitsluitend voor professionele doeleinden aangaat; en
  • dat u de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van het Platform heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.
 3. We zullen het e-mailadres dat u tijdens de registratie heeft opgegeven, of het e-mailadres dat u ons later verstrekt, gebruiken als het primaire communicatiemiddel.
  U bevestigt dat u e-mails kunt ontvangen en verzenden en gaat ermee akkoord uw mailbox regelmatig te controleren.
 4. Wanneer u zich registreert, wordt er automatisch een ledenaccount aangemaakt op het Platform. U heeft er rechtstreeks toegang toe op het Platform via het speciale tabblad. Om in te loggen, moet u het e-mailadres en wachtwoord invoeren dat u heeft opgegeven in het registratieformulier.

Artikel 2. Formules

De drie voorgestelde formules

We bieden drie soorten jaarabonnementen. De Services die in elk Pakket zijn inbegrepen, worden hieronder gespecificeerd:

 1. “BASIC formule” (gratis):
  • Verwijzen naar uw online verkoopsite zoals beschreven in artikel 3;
  • Foto's en video's laden (max. 5);
  • Toegang tot de gratis cadeaubonservice, op voorwaarde dat u zich registreert;
  • Gratis toegang tot de besloten Facebookgroep;
 2. “ADVANCED Formule”:
  • Alle diensten en voordelen van de BASIC-formule;
  • Foto's en video's laden (max. 20);
  • Hulp en technische ondersteuning om de aanwezigheid van uw online winkel op het platform te optimaliseren;
  • Deelname aan thema's en promoties;
  • Producten online te koop plaatsen (max. 20);
  • Bezoek het statistiekenrapport op uw ledengedeelte;
  • Toegang tot netwerkevenementen;
 3. “PREMIUM-formule”:
  • Alle diensten en voordelen van het ADVANCED-abonnement;
  • Een blogpost (SEO) *;
  • Een advertentieruimte *
  • De audit van de online winkel*;
  • Korting op trainingen*;

Bij registratie selecteert u het abonnement van uw keuze.
* Zie de tarieven die van kracht zijn op het moment van jaarlijkse registratie

Duur

De Plannen worden aangegaan voor een periode van 1 jaar. De geselecteerde formule:

Jaarabonnement:

De pakketten worden aangeboden tegen de volgende prijzen:

We kunnen aan het einde van de initiële periode of elke daaropvolgende periode het bedrag van de bijdrage wijzigen door dit ten minste 30 dagen vóór het einde van de genoemde periode per e-mail te melden. Als u onze Services blijft gebruiken nadat u deze kennisgeving heeft ontvangen, wordt u geacht de nieuwe vergoeding te accepteren.

Overgang naar een hogere formule:

U kunt op elk moment een upgrade naar een hoger abonnement aanvragen, op voorwaarde dat u voldoet aan de betalingsvoorwaarden.
In dit geval begint een nieuwe Initiële Periode na ontvangst van de betaling van de Vergoeding.

Betalingsvoorwaarden voor bijdragen:

Dit artikel is alleen van toepassing op leden die zich hebben geabonneerd op de ADVANCED-formule of de PREMIUM-formule.
Na uw registratie sturen wij u een factuur met daarop de bijdrage die van toepassing is op het bij uw registratie gekozen plan. U stemt ermee in deze bijdrage binnen 15 dagen na de factuurdatum te betalen.
Elk door u verschuldigd bedrag, onbetaald op de vervaldag, maakt alle bedragen onmiddellijk opeisbaar. Onverminderd eventuele andere rechten op rechtsmiddelen die wij mogelijk hebben, behouden wij ons het recht voor om:

Artikel 3. SEO

Alle abonnementen bieden de publicatie van een webpagina gewijd aan de activiteiten van het lid, met foto's en video's op het platform.
De omvang van de verwijzingen varieert afhankelijk van het abonnement waarop u heeft ingeschreven.

Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd uw persoonlijke winkelruimte aan te vullen met een samenvatting van uw activiteiten, uw logo en foto's en/of video's. We behouden ons het recht voor om deze inhoud aan te vullen met informatie die beschikbaar is op uw website of andere openbaar beschikbare informatie als uw pagina onvoldoende compleet is.
U stemt ermee in ons echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uw bedrijf te verstrekken.

U verbindt zich ertoe deze informatie actueel te houden door ons per e-mail op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging waardoor de op het platform gepubliceerde informatie verouderd en/of onjuist zou worden. De wijzigingen worden door u bijgewerkt via uw ledengedeelte.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief foto's, afbeeldingen en beschrijvingen, die u ons verstrekt voor publicatie op de presentatiepagina van uw e-commerce.
U gaat ermee akkoord dat deze inhoud wordt gepubliceerd op het Platform en op andere media of middelen die we gebruiken om leden te promoten.

Artikel 4. Cadeaubonnen

Dit artikel is alleen van toepassing op leden die de overeenkomst voor het activeren van cadeaubonnen hebben geretourneerd; deze optie wordt aangeboden, maar vereist tracking van de e-shop.
Door via de overeenkomst akkoord te gaan, gaat u akkoord met deelname aan de cadeaubonservice, zoals beschreven in dit artikel.

Hoe cadeaubonnen werken

Wij verkopen cadeaubonnen voor bezoekers om te gebruiken met leden. Elke Cadeaubon geeft u recht op een bedrag dat gelijk is aan de aankoopwaarde ervan bij een of meer e-shops geselecteerd op de Site.
Om de cadeaubon in te wisselen, moet de ontvanger van de cadeaubon de handelaar(s) selecteren bij wie hij de cadeaubon geheel of gedeeltelijk wil uitgeven.
Het bedrag van de cadeaubon kan worden verdeeld over meerdere aankoopcodes.
Elke aankoopcode is slechts geldig voor één lid.
Na bevestiging van zijn keuze ontvangt de Begunstigde één of meerdere aankoopcode(s) in de vorm van een unieke code te gebruiken bij de geselecteerde Merchant(s), voor het geselecteerde bedrag.
De Begunstigde gaat vervolgens naar de e-commerce van de geselecteerde handelaar, doet zijn aankopen en voert op het moment van betaling de aankoopcode in op de daarvoor voorziene plaats op de pagina en het bedrag dat overeenkomt met de aankoopcode wordt automatisch afgetrokken van de eindbedrag van het winkelwagentje.

Generatie van aankoopcodes

Zodra u zich registreert voor de cadeaubonservice, moet u aankoopcodes genereren via het ad hoc tabblad in uw ledenaccount. Je moet minimaal 10 per waarde genereren (20/25/40/50/100 euro).
U begrijpt dat als u geen aankoopcodes genereert, het voor de ontvangers van cadeaubonnen onmogelijk is om deze om te zetten in aankoopcodes voor uw online winkel.
U stemt ermee in om de aankoopcodes binnen 48 uur na registratie voor cadeaubonnen functioneel te maken.
U stemt ermee in om regelmatig nieuwe aankoopcodes te genereren, zodat deze te allen tijde beschikbaar zijn voor de Begunstigden, vooral tijdens de feestdagen. Na elk gebruik van één van uw aankoopcodes ontvangt u een e-mail met de geplande terugbetaling waarmee u het aantal te genereren aankoopcodes kunt volgen.

Gebruik van aankoopcodes door de Begunstigde

U gaat ermee akkoord de aankoopcodes van de Begunstigden te accepteren als betaalmiddel in uw online winkel en om, indien nodig, het bestelproces aan te passen om het gebruik van de aankoopcodes mogelijk te maken.

Aankoopcodes moeten worden geregistreerd met de volgende specificaties:

Het is uw verantwoordelijkheid om vertrouwd te raken met de werking van cadeaubonnen en aankoopcodes en ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij uw zakelijke activiteiten.
We kunnen geen specifieke technische ondersteuning bieden voor de integratie van aankoopcodes in uw e-commerce, maar we blijven beschikbaar voor vragen over de algemene werking van cadeaubonnen op onze site.
Elke schending van deze clausule zal een wezenlijke contractbreuk vormen in de zin van artikel 7.

Geldigheidsperiode

De Begunstigde heeft één jaar de tijd om zijn cadeaubon in te wisselen voor een of meer aankoopcodes.

Aankoopcodes zijn onbeperkt geldig.

Voor zover wij u binnen de week na bestelling door de Begunstigde de bedragen betalen die overeenkomen met de bestelde aankoopcodes, verbindt u zich ertoe alle aankoopcodes te aanvaarden die door een Begunstigde zijn besteld tijdens de looptijd van het Contract, zelfs na de beëindiging of oplossing van dit Contract.

Ongebruikte of gedeeltelijk gebruikte aankoopcodes

Als de Begunstigde niet het volledige bedrag van zijn aankoopcode besteedt, hoeft u hem het resterende saldo niet terug te betalen.

Vorderingen en aansprakelijkheid van begunstigden

U gaat ermee akkoord commerciële verzoeken, klachten en vragen van Begunstigden met betrekking tot uw aankoopcodes onmiddellijk af te handelen.

U doet uw uiterste best om klachten binnen 7 werkdagen te verwerken.

U brengt ons op de hoogte van elke correspondentie tussen u en de Begunstigde over de klacht en u houdt ons in het algemeen op de hoogte van de voortgang van de afhandeling van de klacht.

U bent rechtstreeks aansprakelijk jegens de Begunstigde in geval van overtreding van artikel 4, tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit nalatigheid van onze kant.

Betalingen

Voor elke gebruikte aankoopcode ontvangt u binnen een week een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over het gebruik ervan, de code zelf en de terugbetaling van het bedrag ervan.

Wij maken het totaalbedrag binnen 14 werkdagen na de datum van het besteloverzicht aan u over op de bankrekening die u bij uw Registratie heeft opgegeven.

We behouden ons het recht voor om onbetaalde bedragen die u ons verschuldigd bent op grond van de artikelen 2 en 4 van het totaalbedrag af te trekken voordat we u het resterende saldo betalen.

Het bedrag van de cadeaubonnen wordt volledig betaald aan de e-retailers, verminderd met eventuele bankkosten die verschuldigd zijn bij het bestellen van de cadeaubonnen. Het platform houdt geen enkel percentage van het aantal cadeaubonnen in.

Artikel 5. Duur van het contract

Duur en beëindiging

Conform artikel 2 worden contracten gesloten voor de periode van 1 jaar.

De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn bindend bij aanvaarding bij registratie op het Platform. Ze blijven van toepassing gedurende de gehele looptijd van het contract zoals bepaald in artikel 2

Als u ons 15 dagen vóór de vervaldatum niet verwittigt, wordt het contract stilzwijgend verlengd met een extra jaar voor dezelfde formule.

Resolutie

Het contract kan door een van de partijen, zonder enige wettelijke formaliteit, binnen acht werkdagen worden opgezegd:

Bij beëindiging van het contract wordt de betaalde bijdrage voor de lopende periode, conform artikel 2, niet gerestitueerd.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom van Belgische E-shops

De merken, logo's, teksten, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, evenals allerlei soorten inhoud op het Platform (grafische illustraties, teksten, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en voornamelijk door auteursrecht.

Intellectueel eigendom van leden

Door het registratieformulier in te vullen en te verzenden:

- verklaar en garandeer dat de informatie en inhoud die in uw online winkel wordt verzonden en gereproduceerd, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, ongeacht of het uw eigendom is en/of u over voldoende autorisaties beschikt om deze te gebruiken en in licentie te geven het Platform, en

- u aanvaardt dat het Platform uw merken, logo's en alle inhoud van uw site of uw Pagina's op sociale netwerken (grafische illustraties, teksten, enz.) op het Platform kan opnemen en dat verwijzingen en hyperlinks naar uw e- handel wordt uitgevoerd vanaf het Platform.

Artikel 7. Platform en aansprakelijkheid

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te garanderen. Wij bieden echter geen garantie op de werking en onze handelingen moeten dan ook worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Hoewel de informatie die op het Platform wordt gepubliceerd als betrouwbaar wordt beschouwd, wordt de inhoud op het Platform voornamelijk geleverd door sites van derden of partners (met name in de vorm van hyperlinks). Bijgevolg kan het Platform geen enkele absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie die op het Platform aanwezig is. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd objectief, volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kunnen wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die u lijdt door de informatie op het Platform.

Ondanks regelmatige updates kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van onvolledige, foutieve of verouderde informatie die op het Platform wordt gecommuniceerd.

Wij streven ernaar om informatie van leden snel online te zetten. Zodra de pagina gevalideerd is, kan het lid de pagina zelf bijwerken.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor virussen die uw computerapparatuur kunnen infecteren na gebruik van of toegang tot het Platform.

Onze maximale totale aansprakelijkheid onder of in verband met de ADVANCED-formule en de PREMIUM-formule van dit contract, ongeacht of deze onder contractuele, burgerlijke aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid) of anderszins valt, mag in geen geval hoger zijn dan de bijdrage.

Deze clausule kan echter niet tot gevolg hebben dat onze aansprakelijkheid wordt uitgesloten in geval van fraude, fraude of grove nalatigheid.

Het Platform is geen Marktplaats/online verkoopplatform voor producten die door leden worden aangeboden. Het beperkt zich tot het promoten ervan. Wij zijn op geen enkele wijze partij bij het verkoopcontract dat uit deze promotie zou kunnen voortvloeien. Contracten die worden gesloten naar aanleiding van het bezoek van een koper aan het Platform worden rechtstreeks tussen het lid en de bezoeker gesloten.

Artikel 8. Backlinks

Het lid verbindt zich ertoe om op zijn homepage een link naar de site belgische-eshops-belges.be te plaatsen. Sitelogo's bestaan ??in zwart op wit of wit op zwart.

Artikel 9. Diverse bepalingen

De bepalingen van dit contract vormen het geheel van de verbintenissen die de partijen wederzijds zijn aangegaan. Het contract annuleert en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de Diensten.

Als een clausule van het contract nietig of irrelevant zou zijn, wordt deze als ongeschreven beschouwd en leidt dit niet tot de nietigheid van de andere bepalingen.

Het contract en de wijzigingen ervan zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen waartoe de uitvoering van de verplichtingen van partijen aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Algemene verkoopvoorwaarden tussen
Belgische E-shops vzw
en leden

Preambule

DE Belgische E-shops vzw is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, gevestigd te 1190 Vorst, Rue des Anciens Etangs 40 (België), en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Vennootschappen onder nr. 0801.473.683. Wij exploiteren de website www.belgische-eshops-belges.be. Het doel is om de lokale Belgische handel te bevorderen. Om dit te doen, bieden wij drie categorieën diensten aan (de “Diensten”):

Door u te registreren op het Platform erkent u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u deze niet accepteert, kunt u niet profiteren van onze Diensten.
Afhankelijk van het abonnement waarop u zich abonneert, kunt u ervoor kiezen om slechts van een deel van de Diensten te profiteren die wij aanbieden. Bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn daarom mogelijk niet op u van toepassing.
Wij nodigen u uit om deze documenten te raadplegen voor meer informatie.

Artikel 1. Registratievoorwaarden

U moet zich registreren op het Platform om van onze Diensten te kunnen profiteren.

 1. Om u te registreren, moet u het registratieformulier invullen dat beschikbaar is op het platform. Wij behouden ons het recht voor om de verstrekte informatie geheel of gedeeltelijk te (laten) verifiëren.
 2. Door dit registratieformulier in te vullen en te verzenden, kunt u
  • garantie dat de verstrekte gegevens accuraat en foutloos zijn;
  • dat het niet waarschijnlijk is dat ze de consument zullen misleiden;
  • dat de genoemde online winkel zijn hoofdzetel in België heeft en niet afhankelijk is van enige internationale structuur;
  • dat u technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens (met name bankgegevens) van gebruikers van uw online winkel te garanderen; en
  • dat het in alle opzichten voldoet aan de Belgische wetgeving en dat u de rechten van derden niet schendt;
  • dat u volwassen bent;
  • dat u dit contract uitsluitend voor professionele doeleinden aangaat; en
  • dat u de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van het Platform heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.
 3. We zullen het e-mailadres dat u tijdens de registratie heeft opgegeven, of het e-mailadres dat u ons later verstrekt, gebruiken als het primaire communicatiemiddel.
  U bevestigt dat u e-mails kunt ontvangen en verzenden en gaat ermee akkoord uw mailbox regelmatig te controleren.
 4. Wanneer u zich registreert, wordt er automatisch een ledenaccount aangemaakt op het Platform. U heeft er rechtstreeks toegang toe op het Platform via het speciale tabblad. Om in te loggen, moet u het e-mailadres en wachtwoord invoeren dat u heeft opgegeven in het registratieformulier.

Artikel 2. Formules

De drie voorgestelde formules

We bieden drie soorten jaarabonnementen. De Services die in elk Pakket zijn inbegrepen, worden hieronder gespecificeerd:

 1. “BASIC formule” (gratis):
  • Verwijzen naar uw online verkoopsite zoals beschreven in artikel 3;
  • Foto's en video's laden (max. 10);
  • Toegang tot de gratis cadeaubonservice, op voorwaarde dat u zich registreert;
  • Gratis toegang tot de besloten Facebookgroep;
 2. “ADVANCED Formule”:
  • Alle diensten en voordelen van de BASIC-formule;
  • Hulp en technische ondersteuning om de aanwezigheid van uw online winkel op het platform te optimaliseren;
  • Deelname aan thema's en promoties;
  • Producten online te koop plaatsen (max. 20);
  • Bezoek het statistiekenrapport op uw ledengedeelte;
  • Toegang tot netwerkevenementen;
 3. “PREMIUM-formule”:
  • Alle diensten en voordelen van het ADVANCED-abonnement;
  • Een blogpost (SEO) *;
  • Een advertentieruimte *
  • De audit van de online winkel*;
  • Korting op trainingen*;

Bij registratie selecteert u het abonnement van uw keuze.
* Zie de tarieven die van kracht zijn op het moment van jaarlijkse registratie

Duur

De Plannen worden aangegaan voor een periode van 1 jaar. De geselecteerde formule:

Jaarabonnement:

De pakketten worden aangeboden tegen de volgende prijzen:

We kunnen aan het einde van de initiële periode of elke daaropvolgende periode het bedrag van de bijdrage wijzigen door dit ten minste 30 dagen vóór het einde van de genoemde periode per e-mail te melden. Als u onze Services blijft gebruiken nadat u deze kennisgeving heeft ontvangen, wordt u geacht de nieuwe vergoeding te accepteren.

Overgang naar een hogere formule:

U kunt op elk moment een upgrade naar een hoger abonnement aanvragen, op voorwaarde dat u voldoet aan de betalingsvoorwaarden.
In dit geval begint een nieuwe Initiële Periode na ontvangst van de betaling van de Vergoeding.

Betalingsvoorwaarden voor bijdragen:

Dit artikel is alleen van toepassing op leden die zich hebben geabonneerd op de ADVANCED-formule of de PREMIUM-formule.
Na uw registratie sturen wij u een factuur met daarop de bijdrage die van toepassing is op het bij uw registratie gekozen plan. U stemt ermee in deze bijdrage binnen 15 dagen na de factuurdatum te betalen.
Elk door u verschuldigd bedrag, onbetaald op de vervaldag, maakt alle bedragen onmiddellijk opeisbaar. Onverminderd eventuele andere rechten op rechtsmiddelen die wij mogelijk hebben, behouden wij ons het recht voor om:

Artikel 3. SEO

Alle abonnementen bieden de publicatie van een webpagina gewijd aan de activiteiten van het lid, met foto's en video's op het platform.
De omvang van de verwijzingen varieert afhankelijk van het abonnement waarop u heeft ingeschreven.

Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd uw persoonlijke winkelruimte aan te vullen met een samenvatting van uw activiteiten, uw logo en foto's en/of video's. We behouden ons het recht voor om deze inhoud aan te vullen met informatie die beschikbaar is op uw website of andere openbaar beschikbare informatie als uw pagina onvoldoende compleet is.
U stemt ermee in ons echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uw bedrijf te verstrekken.

U verbindt zich ertoe deze informatie actueel te houden door ons per e-mail op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging waardoor de op het platform gepubliceerde informatie verouderd en/of onjuist zou worden. De wijzigingen worden door u bijgewerkt via uw ledengedeelte.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief foto's, afbeeldingen en beschrijvingen, die u ons verstrekt voor publicatie op de presentatiepagina van uw e-commerce.
U gaat ermee akkoord dat deze inhoud wordt gepubliceerd op het Platform en op andere media of middelen die we gebruiken om leden te promoten.

Artikel 4. Cadeaubonnen

Dit artikel is alleen van toepassing op leden die de overeenkomst voor het activeren van cadeaubonnen hebben geretourneerd; deze optie wordt aangeboden, maar vereist tracking van de e-shop.
Door via de overeenkomst akkoord te gaan, gaat u akkoord met deelname aan de cadeaubonservice, zoals beschreven in dit artikel.

Hoe cadeaubonnen werken

Wij verkopen cadeaubonnen voor bezoekers om te gebruiken met leden. Elke Cadeaubon geeft u recht op een bedrag dat gelijk is aan de aankoopwaarde ervan bij een of meer e-shops geselecteerd op de Site.
Om de cadeaubon in te wisselen, moet de ontvanger van de cadeaubon de handelaar(s) selecteren bij wie hij de cadeaubon geheel of gedeeltelijk wil uitgeven.
Het bedrag van de cadeaubon kan worden verdeeld over meerdere aankoopcodes.
Elke aankoopcode is slechts geldig voor één lid.
Na bevestiging van zijn keuze ontvangt de Begunstigde één of meerdere aankoopcode(s) in de vorm van een unieke code te gebruiken bij de geselecteerde Merchant(s), voor het geselecteerde bedrag.
De Begunstigde gaat vervolgens naar de e-commerce van de geselecteerde handelaar, doet zijn aankopen en voert op het moment van betaling de aankoopcode in op de daarvoor voorziene plaats op de pagina en het bedrag dat overeenkomt met de aankoopcode wordt automatisch afgetrokken van de eindbedrag van het winkelwagentje.

Generatie van aankoopcodes

Zodra u zich registreert voor de cadeaubonservice, moet u aankoopcodes genereren via het ad hoc tabblad in uw ledenaccount. Je moet minimaal 10 per waarde genereren (20/25/40/50/100 euro).
U begrijpt dat als u geen aankoopcodes genereert, het voor de ontvangers van cadeaubonnen onmogelijk is om deze om te zetten in aankoopcodes voor uw online winkel.
U stemt ermee in om de aankoopcodes binnen 48 uur na registratie voor cadeaubonnen functioneel te maken.
U stemt ermee in om regelmatig nieuwe aankoopcodes te genereren, zodat deze te allen tijde beschikbaar zijn voor de Begunstigden, vooral tijdens de feestdagen. Na elk gebruik van één van uw aankoopcodes ontvangt u een e-mail met de geplande terugbetaling waarmee u het aantal te genereren aankoopcodes kunt volgen.

Gebruik van aankoopcodes door de Begunstigde

U gaat ermee akkoord de aankoopcodes van de Begunstigden te accepteren als betaalmiddel in uw online winkel en om, indien nodig, het bestelproces aan te passen om het gebruik van de aankoopcodes mogelijk te maken.

Aankoopcodes moeten worden geregistreerd met de volgende specificaties:

Het is uw verantwoordelijkheid om vertrouwd te raken met de werking van cadeaubonnen en aankoopcodes en ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij uw zakelijke activiteiten.
We kunnen geen specifieke technische ondersteuning bieden voor de integratie van aankoopcodes in uw e-commerce, maar we blijven beschikbaar voor vragen over de algemene werking van cadeaubonnen op onze site.
Elke schending van deze clausule zal een wezenlijke contractbreuk vormen in de zin van artikel 7.

Geldigheidsperiode

De Begunstigde heeft één jaar de tijd om zijn cadeaubon in te wisselen voor een of meer aankoopcodes.

Aankoopcodes zijn onbeperkt geldig.

Voor zover wij u binnen de week na bestelling door de Begunstigde de bedragen betalen die overeenkomen met de bestelde aankoopcodes, verbindt u zich ertoe alle aankoopcodes te aanvaarden die door een Begunstigde zijn besteld tijdens de looptijd van het Contract, zelfs na de beëindiging of oplossing van dit Contract.

Ongebruikte of gedeeltelijk gebruikte aankoopcodes

Als de Begunstigde niet het volledige bedrag van zijn aankoopcode besteedt, hoeft u hem het resterende saldo niet terug te betalen.

Vorderingen en aansprakelijkheid van begunstigden

U gaat ermee akkoord commerciële verzoeken, klachten en vragen van Begunstigden met betrekking tot uw aankoopcodes onmiddellijk af te handelen.

U doet uw uiterste best om klachten binnen 7 werkdagen te verwerken.

U brengt ons op de hoogte van elke correspondentie tussen u en de Begunstigde over de klacht en u houdt ons in het algemeen op de hoogte van de voortgang van de afhandeling van de klacht.

U bent rechtstreeks aansprakelijk jegens de Begunstigde in geval van overtreding van artikel 4, tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit nalatigheid van onze kant.

Betalingen

Voor elke gebruikte aankoopcode ontvangt u binnen een week een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over het gebruik ervan, de code zelf en de terugbetaling van het bedrag ervan.

Wij maken het totaalbedrag binnen 14 werkdagen na de datum van het besteloverzicht aan u over op de bankrekening die u bij uw Registratie heeft opgegeven.

We behouden ons het recht voor om onbetaalde bedragen die u ons verschuldigd bent op grond van de artikelen 2 en 4 van het totaalbedrag af te trekken voordat we u het resterende saldo betalen.

Het bedrag van de cadeaubonnen wordt volledig betaald aan de e-retailers, verminderd met eventuele bankkosten die verschuldigd zijn bij het bestellen van de cadeaubonnen. Het platform houdt geen enkel percentage van het aantal cadeaubonnen in.

Artikel 5. Duur van het contract

Duur en beëindiging

Conform artikel 2 worden contracten gesloten voor de periode van 1 jaar.

De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn bindend bij aanvaarding bij registratie op het Platform. Ze blijven van toepassing gedurende de gehele looptijd van het contract zoals bepaald in artikel 2

Als u ons 15 dagen vóór de vervaldatum niet verwittigt, wordt het contract stilzwijgend verlengd met een extra jaar voor dezelfde formule.

Resolutie

Het contract kan door een van de partijen, zonder enige wettelijke formaliteit, binnen acht werkdagen worden opgezegd:

Bij beëindiging van het contract wordt de betaalde bijdrage voor de lopende periode, conform artikel 2, niet gerestitueerd.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom van Belgische E-shops

De merken, logo's, teksten, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, evenals allerlei soorten inhoud op het Platform (grafische illustraties, teksten, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en voornamelijk door auteursrecht.

Intellectueel eigendom van leden

Door het registratieformulier in te vullen en te verzenden:

- verklaar en garandeer dat de informatie en inhoud die in uw online winkel wordt verzonden en gereproduceerd, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, ongeacht of het uw eigendom is en/of u over voldoende autorisaties beschikt om deze te gebruiken en in licentie te geven het Platform, en

- u aanvaardt dat het Platform uw merken, logo's en alle inhoud van uw site of uw Pagina's op sociale netwerken (grafische illustraties, teksten, enz.) op het Platform kan opnemen en dat verwijzingen en hyperlinks naar uw e- handel wordt uitgevoerd vanaf het Platform.

Artikel 7. Platform en aansprakelijkheid

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te garanderen. Wij bieden echter geen garantie op de werking en onze handelingen moeten dan ook worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Hoewel de informatie die op het Platform wordt gepubliceerd als betrouwbaar wordt beschouwd, wordt de inhoud op het Platform voornamelijk geleverd door sites van derden of partners (met name in de vorm van hyperlinks). Bijgevolg kan het Platform geen enkele absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie die op het Platform aanwezig is. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd objectief, volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kunnen wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die u lijdt door de informatie op het Platform.

Ondanks regelmatige updates kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van onvolledige, foutieve of verouderde informatie die op het Platform wordt gecommuniceerd.

Wij streven ernaar om informatie van leden snel online te zetten. Zodra de pagina gevalideerd is, kan het lid de pagina zelf bijwerken.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor virussen die uw computerapparatuur kunnen infecteren na gebruik van of toegang tot het Platform.

Onze maximale totale aansprakelijkheid onder of in verband met de ADVANCED-formule en de PREMIUM-formule van dit contract, ongeacht of deze onder contractuele, burgerlijke aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid) of anderszins valt, mag in geen geval hoger zijn dan de bijdrage.

Deze clausule kan echter niet tot gevolg hebben dat onze aansprakelijkheid wordt uitgesloten in geval van fraude, fraude of grove nalatigheid.

Het Platform is geen Marktplaats/online verkoopplatform voor producten die door leden worden aangeboden. Het beperkt zich tot het promoten ervan. Wij zijn op geen enkele wijze partij bij het verkoopcontract dat uit deze promotie zou kunnen voortvloeien. Contracten die worden gesloten naar aanleiding van het bezoek van een koper aan het Platform worden rechtstreeks tussen het lid en de bezoeker gesloten.

Artikel 8. Backlinks

Het lid verbindt zich ertoe om op zijn homepage een link naar de site belgische-eshops-belges.be te plaatsen. Sitelogo's bestaan ??in zwart op wit of wit op zwart.

Artikel 9. Diverse bepalingen

De bepalingen van dit contract vormen het geheel van de verbintenissen die de partijen wederzijds zijn aangegaan. Het contract annuleert en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de Diensten.

Als een clausule van het contract nietig of irrelevant zou zijn, wordt deze als ongeschreven beschouwd en leidt dit niet tot de nietigheid van de andere bepalingen.

Het contract en de wijzigingen ervan zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen waartoe de uitvoering van de verplichtingen van partijen aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.


Top